ไทย | Eng

NADA - New Arithmetic Development Academy
นาดา - สถาบันพัฒนาคณิตแนวใหม่

Courses

Nada Top
NADA Calendar Arithmetic NADA Courses Master Wichian Lateef - The Founder
NADA Courses

NADA ได้จัดทำหลักสูตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ พร้อมกับฝึกฝนทักษะในการคิดคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าใจในระบบจำนวน การฟัง การใช้นิ้วมือ การใช้จินตภาพ การใช้ลูกคิด การเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฎิทิน ซึ่งทั้งหมดจะสอดประสานกัน กระตุ้น และพัฒนาสมองของเด็กๆ อย่างทั่วด้าน

หลักสูตรของ NADA แบ่งออกเป็น ระดับพื้นฐาน และระดับที่ 1 ถึง 8 สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้:

คลิกที่ปุ่มระดับชั้น เพื่อไปดูรายละเอียด

ระดับชั้น

ระดับ
พื้นฐาน

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • เรียนพื้นฐานการนับจำนวน
 • ลด-เพิ่ม โดยการใช้สัญลักษณ์ นิ้วมือ แทนค่า 1 ถึง 99
 • ฝึกทำแบบฝึดหัด ตัวเลข 1 หลัก สลับ 2 หลัก 3 บรรทัด ไม่มีการ ทด-ยืม 10 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
 • ทักษะการฟัง บอกโจทย์ ปฏิบัติตาม เน้นสมาธิการปฏิบัติ
ระดับที่
1

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • ฝึกทักษะการใช้ลูกคิด เพื่อเป็นพื้นฐานการคำนวณ ในระดับที่สูงขึ้น
 • เรียนการเพิ่ม และลด เลข 1 หลัก สลับ 2 หลัก (บวก-ลบ)
 • ฝึกความเร็วในการคำนวณวิเคราะห์การแทนค่าลูกคิด
 • เน้นสมาธิการฟัง การปฏิบัติตามเงื่อนไข

ประเมินผลในระดับนี้

 • บวก-ลบ เลข 1 หลัก สลับ 2 หลัก 10 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
 • มีความเข้าใจพื้นฐานของตัวเลข
 • บวก-ลบ เลข 2 หลัก ได้โดยใช้ นิ้วมือ
ระดับที่
2

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • ฝึกทักษะการใช้ลูกคิด เพื่อฝึกการจินตนาการ
 • ฝึก บวก-ลบ โดยไม่ใช้ลูกคิด เลข 1 หลัก สลับ 2 หลัก 5 บรรทัด ไม่เกิน 3 นาที
 • เน้นสมาธิการฟัง โดยการบอกโจทย์เร็ว

ประเมินผลในระดับนี้

 • มีความเข้าใจการคำนวณโดยการใช้ลูกคิด
 • บวก-ลบ เลข 2 หลัก ในใจ 3 บรรทัด 10 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
ระดับที่
3

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • เรียนทักษะการใช้ลูกคิด ขั้นสูง
 • ฝึก บวก-ลบ เลข 3 หลัก 3 บรรทัด
 • ฝึกทักษะสูตรคูณ โดยไม่มีการท่องจำ
 • ฝึก บวก-ลบ เลข 2 หลัก โดยจินตนาการ
 • เรียนการ คูณขั้นพื้นฐาน 2 หลัก คูณ 1 หลัก และ 1 หลัก คูณ 2 หลัก (สลับ)
 • เรียนการคำนวณ ปฏิทิน ปี พ.ศ. การหาวัน 200 ปี โดยไม่มีการท่องจำ

ประเมินผลในระดับนี้

 • ได้สูตรคูณ โดยไม่มีการท่องจำ
 • บวก-ลบ เลข 2 หลัก ในใจ 4 บรรทัด 10 ข้อ ไม่เกิน 3 นาที
 • คำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ 200 ปี บน ลูกคิด และนิ้วมือ
ระดับที่
4

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • ฝึกทักษะ ลูกคิด ขั้นสูง
 • ฝึกบวก-ลบ เลข 3 หลัก 4 บรรทัด (ลูกคิด)
 • จินตนาการบวก-ลบ เลข 2 หลัก 4-5 บรรทัด
 • จินตนาการการคูณ 2 หลัก คูณ 1 หลัก
 • ฝึกการคูณ 3 หลัก คูณ 1 หลัก สลับ
 • ฝึกการคูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก
 • ฝึกการหาร 3 หลัก หาร 1 หลัก
 • เรียนการคำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ. 200 ปี ในใจ (หาวัน )
 • เรียนการคำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 400 ปี ลูกคิด (หาวัน )

ประเมินผลในระดับนี้

 • คำนวณเลขบวก-ลบ ในใจ (จินตนาการ) 2 หลัก 4-5 บรรทัด 10 ข้อ ไม่เกิน 3 นาที
 • คำนวณเลขคูณ ในใจ (จินตนาการ) 2 หลัก คูณ 1 หลัก 45 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
 • คำนวณเลขหาร 3 หลัก หาร 1 หลัก บนลูกคิดได้
 • คำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ. 200 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 4 นาที
ระดับที่
5

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • ฝึกทักษะลูกคิด ขั้นสูง
 • เรียน บวก-ลบ 3 หลัก 4 บรรทัด (ลูกคิด )
 • ฝึกจินตนาการ 3 หลัก 3 บรรทัด
 • ฝึกจินตนาการ 2 หลัก 5 บรรทัด
 • ฝึกจินตนาการ การคูณ 3 หลัก คูณ 1 หลัก
 • ฝึกจินตนาการ การหาร 3 หลัก หาร 1 หลัก
 • เรียนการ คูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก (ลูกคิด)
 • เรียนการ หาร 3 หลัก หาร 2 หลัก (ลูกคิด)
 • เรียนการคำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 600 ปี (ลูกคิด)
 • ฝึกการคำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 200 ปี ในใจ
 • เรียนการคำนวณ การหา วันที่ ปี พ.ศ. 200 ปี (ลูกคิด)

ประเมินผลในระดับนี้

 • บวก-ลบ 2 หลัก 4-5 บรรทัด 10 ข้อ ในใจ 3 นาที
 • คำนวณการคูณ 2 หลัก คูณ 1 หลัก ในใจ 45 ข้อ 3 นาที
 • คำนวณการหาร 3 หลัก หาร 1 หลัก ในใจ 50 ข้อ 3 นาที
 • คำนวณการหาร 3 หลัก หาร 2 หลัก บนลูกคิด 45 ข้อ 3 นาที
 • คำนวณการคูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก บนลูกคิด 45 ข้อ 3 นาที
 • คำนวณปฏิทิน หาวัน 200 ปี ในใจ 20 ข้อ 3 นาที
 • คำนวณปฏิทิน หาวันที่ 200 ปี บนลูกคิด 20 ข้อ 5 นาที
ระดับที่
6

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • ฝึกทักษะ ลูกคิด ขั้นสูง
 • ฝึก บวก-ลบ เลข 3 หลัก 5 บรรทัด เพิ่มความเร็ว (ลูกคิด)
 • เรียนการคิดในใจ เลข 3 หลัก 3 บรรทัด
 • เรียนการคิดในใจ เลข 2 หลัก 5 บรรทัด
 • ฝึกการ คูณในใจ 4 หลัก คูณ 1 หลัก 2 หลัก คูณ 2 หลัก
 • เพิ่มความเร็วการคูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก (ลูกคิด)
 • เพิ่มความเร็วการหาร 3 หลัก หาร 2 หลัก (ลูกคิด)
 • เพิ่มความเร็วการ คำนวณ ปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 200 ปี ในใจ
 • ฝึกการคำนวณ ปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 800 ปี (ลูกคิด)
 • เรียนการคำนวณ ปฏิทินหาวันที่ ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 200 ปี (ลูกคิด)

ประเมินผลในระดับนี้

 • คำนวณบวก-ลบ 2 หลัก 4, 5 บรรทัด 10 ข้อ ในใจ ไม่เกิน 3 นาที
 • คำนวณบวก-ลบ 3 หลัก 3 บรรทัด 10 ข้อ ในใจ ไม่เกิน 5 นาที
 • คำนวณคูณ 4 หลัก คูณ 1 หลัก 45 ข้อ ในใจ ไม่เกิน 3 นาที
 • คำนวณคูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก 45 ข้อ ในใจ ไม่เกิน 8 นาที
 • คำนวณหาร 3 หลัก หาร 2 หลัก 45 ข้อ ในใจ ไม่เกิน 5 นาที
 • คำนวณปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 200 ปี 20 ข้อ ในใจ ไม่เกิน 3 นาที
ระดับที่
7

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • เรียนการใช้ลูกคิด ขั้นสูง
 • ฝึกบวก-ลบ 3 หลัก 5 บรรทัด (ลูกคิด)
 • ฝึกบวก-ลบ 2 หลัก 6 บรรทัด (ลูกคิด)
 • ฝึกการคำนวณ ในใจ เลข 2 หลัก 5 บรรทัด
 • ฝึกการคำนวณ ในใจ เลข 3 หลัก 4 บรรทัด
 • ฝึกการคำนวณ ในใจ คูณ 4 หลัก คูณ 1 หลัก
 • ฝึกการคำนวณ ในใจ คูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก
 • ฝึกการคำนวณ ในใจ หาร 3 หลัก หาร 2 หลัก
 • เรียนการหาร 4 หลัก หาร 2 หลัก (ลูกคิด)
 • เพิ่มความเร็วการ คูณ 2 คูณ 2 หลัก (ลูกคิด)
 • ฝึกการคำนวณ ปฏิทิน การหาวัน 400 ปี ในใจ
 • เรียนการคำนวณปฏิทิน การหาวันที่ การหาเดือน 200 ปี

ประเมินผลในระดับนี้

 • คำนวณบวก-ลบ ในใจ เลข 2 หลัก 5 บรรทัด 10 ข้อ ไม่เกิน 3 นาที
 • คำนวณบวก-ลบ ในใจ เลข 3 หลัก 4 บรรทัด 10 ข้อ ไม่เกิน 3 นาที
 • คำนวณในใจ คูณ-หาร 2 หลัก 3 หลัก ด้วย 2 หลัก สลับ 50 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
 • คำนวณปฏิทิน การหาวัน ในใจ
  • 400 ปี 20 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
  • 200 ปี 20 ข้อ ไม่เกิน 3 นาที
  • 100 ปี 20 ข้อ ไม่เกิน 2 นาที
  • 50 ปี 20 ข้อ ไม่เกิน 1 นาที
 • คำนวณปฏิทิน หาวันที่ 200 ปี ในใจ 20 ข้อ 5 นาที
ระดับที่
8

ชั่วโมงเรียน
24 ชั่วโมง
 • ฝึก ลูกคิด ขั้นสูง
 • ฝึกบวก-ลบ ในใจ เลข 3 หลัก 4 บรรทัด
 • ฝึก บวก-ลบ ในใจ เลข 2 หลัก 5 บรรทัด พร้อมเพิ่มความเร็ว
 • เรียน บวก-ลบ เลข 3 หลัก เลข 2 หลัก 6 บรรทัด (ลูกคิด)
 • เรียนการ คูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก เพิ่มความเร็ว (ลูกคิด)
 • เรียนการหาร 3-4-5 หลัก หาร 3 หลัก คำตอบ 1-2-3 หลัก
 • เรียนการคูณ ในใจ 2 หลัก คูณ 2 หลัก การหาร 4 หลัก หาร 2 หลัก
 • ฝึกคำนวณ ปฏิทิน 1,000 ปี พ.ศ. และ ค.ศ. (ลูกคิด)
 • ฝึกคำนวณ ปฏิทิน 400 ปี ในใจ การหา วัน วันที่ และเดือน
 • เรียนการคำนวณ ปฏิทิน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. 56 ปี การหาปี

ประเมินผลในระดับนี้

 • บวก-ลบ เลข 2 หลัก 5-6 บรรทัด ในใจ 10 ข้อ ไม่เกิน 2 นาที
 • บวก-ลบ เลข 3 หลัก 4-5 บรรทัด ในใจ 10 ข้อ ไม่เกินใน 3 นาที
 • คูณ 2 หลัก คูณ 2 หลัก 50 ข้อ 5 นาที ในใจ
 • หาร 4 หลัก หาร 3 หลัก 50 ข้อ 3 นาที ในใจ
 • คำนวณ ปฏิทิน หาวัน
  • 1,000 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 8 นาที
  • 400 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
  • 200 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 3 นาที
  • 100 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 1 นาที
  • 50 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 30 วินาที
  • 1 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 20 วินาที
 • คำนวณ ปฏิทิน การหา วันที่ เดือน 200 ปี ในใจ 20 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที